FINANSINIS AUDITAS IR UŽTIKRINIMO PASLAUGOS

Finansinių ataskaitų auditas suteikia užtikrinimą įmonės finansinės informacijos vartotojams, jog finansinėse ataskaitose pateikta informacija atitinka tikrą ir teisingą įmonės vykdomos ūkinės-komercinės veiklos situaciją. Atliekame finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus bei pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditą.

Peržvalga remiasi procedūromis, kurios nesuteikia visų finansiniam auditui būtinų įrodymų, tačiau sudaro galimybę auditoriui pareikšti, ar finansinės ataskaitos yra sudarytos pagal šioms ataskaitoms taikomų norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Išlaidų iš gautos ES paramos teisėtumo ir teisingumo tikrinimas.

Tikriname jums aktualius įmonės finansinius duomenis ir išreiškiame savo ekspertinę nuomonę suformuluotais klausimais. Užduotis atlikti sutartas procedūras gali apimti tam tikrus finansinius straipsnius (mokėtinos sumos, gautinos sumos, pirkimai/pardavimai susijusioms šalims ir kt.), viena, kelias arba visas finansines ataskaitas.